Principalele acte normative incidente activitatii D.G.A.S.P.C. Buzau

A. De interes general care guvernează activitatea întregii instituții

 1.  Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publica locala
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea petitiilor
 4. Legea 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
 6. Hotararea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
 7. Hotararea nr. 1434/2004 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
 8. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, republicat
 9. Hotararea nr. 130/29.12.2004 a Consiliului judeţean Buzău privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 263/25.11.2014 a Consiliului Judeţean Buzău privind aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 11. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat in Romania, cu modificarile ulterioare
 12. Hotararea nr. 41/25.05.2006 a CJ Buzau pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al DGASPC Buzău

B. Legislatie cu caracter social

 1. Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului
 2. Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii
 3. Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 4. Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat
 5. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
 6. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 7. HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 8. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
 9. Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 10. HG nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal
 11. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale
 12. Convenţia cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, republicata
 13. HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia
 14. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. Norma metodologică din 14.03.2007 de aplicare a prevederilor Legii 448-2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 16. Ordin metodologie integrata 1985/1305/5805-2016
 17. ORDIN nr. 721 din 2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii  si dispozitive asistive si tehnologii de acces,  altele decat cele finantate  prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate  in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

C. Legislatie cu caracter economic

 1. Legea nr 500/2002 privind finantele publice
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991
 3. Legea nr 273 / 2006 privind finantele publice locale
 4. OG nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 6. Legea nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contracte de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune
 8. Normele metodologice din 02.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică acordului-cadru din Legea nr. 98-2016