EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap, respectiv al drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 71/30.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:
Presedinte CEPAH    – Dr. Valentin COLEASA medic specialist expertiza medicala a capacitatii de munca, DGASPC Buzau
Vicepresedinte CEPAH – Dr. Lucia DRAGAN – medic de familie cu competente in medicina muncii, DGASPC Buzau
Membri:
– Dr. Madalina MIHAILA  medic de familie DSP Buzau
– Stefania ALIXANDRICA Reprezentant ONG
– Mihaela – Denisa CAMBESTEANU Asistent social
DGASPC Buzau
– Ana Maria VLADE psiholog DGASPC Buzau
– Mirela – Eugenia OPREA – Director executiv al Directiei Juridice si administratie publica locala – Consiliul Judetean Buzau

Atributiile principale ale Comisiei de evaluare sunt:

a) stabileste incadrarea adultului in grad si tip de handicap;

b) stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap;

c) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

d) reevalueaza periodic sau la sesizarea Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilulu Buzau incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;

e) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s–au modificat;

f) informeaza adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;

g) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal  profesionist;

h) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

PROGRAMUL SECRETARIATULUI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

de luni pana joi 08:00-16:30

vineri 08:00 – 14:00

tel. 0786104029 – Relatii cu publicul Secretariatul comisiei de evaluare persoane adulte cu handicap

In exercitarea atributiilor privind incadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, Comisia de evaluare analizeaza dosarul intocmit de Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (S.E.C.P.A.H.) din cadrul Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau.


SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP (SECPAH) desfasoara in principal, urmatoarele activitati:

 • pune in aplicare prevederile legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a legislatiei privind incadrarea in grad de handicap a persoanei adulte precum si a legislatiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • asigura informarea oricarei persoane care se adreseaza serviciului in probleme medico-psihosociale;
 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane;
 • recomandă măsurile de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în condiţiile legii;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților  se face de  către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap se obțin de la Serviciul de  Evaluare Complexă  a Persoanelor  Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.)  din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  situat în municipiul Buzau, str. Bistritei nr.41, sau str. Bucegi, nr.2, jud. Buzau, de către orice persoana fizică sau juridică interesată.

Program: de luni pana vineri: 8.00 – 12.00

Telefon: 0238/711051, interior 140, FAX 0238/721143

0786716776/ 0786104028 – relatii cu publicul Serviciul de evaluare complexa persoane adulte cu handicap

S.E.C.P.A.H  înmânează fiecărui solicitant un formular cu documentele necesare intocmirii dosarului, precum si formulare  tipizate ce urmează a fi completate în vederea întocmirii dosarului.

Demersuri privind evaluarea complexă a persoanei adulte in vederea eliberarii unui certificate de incadrare intr-un grad de handicap:

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din municipiul Buzau, intrarea din strada Bucegi, nr.2, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

Conform prevederilor art. 7 din Ordinul 2298/2012 privind Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele necesare evaluarii complexe se constituie din:

 1.   cerere-tip de evaluare complexă prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008;
 2.   2 copii de pe documentele de identitate;
 3.   documente medicale*: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist*; scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) sau in cazul modificarii starii de sanatate; copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH; Documente medicale de la debutul afecţiunii (copilărie ,adolescenţă-unde este cazul ) –copiesi original; Alte acte care pot sa dovedeasca debutul precoce (:livret militar, decizie pensie invaliditate )-copie si original;
 4.   ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
 5.   adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, deciazia medicala asupra capacitatii de munca (daca este cazul), adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;
 6. dosar cu sina – in cazul dosarelor noi.

Acolo unde nu este precizat “copii”, documentul trebuie depus in original.

Acestea pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintăÎn cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea şi actele doveditoare se depun cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

Cererea-tip si documentele mentionate, pot fi transmise si in format electronic (scanat), pe adresa de e-mail sec_adulti_bz@dgaspc-buzau.ro

La depunerea dosarului nu este necesara prezenta persoanei cu handicap!

Dosarul poate fi depus, conform prevederilor art. 6, alin.6), lit. (a) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, de persoana cu dizabilitati, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal profesionist, asistentul personal, organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora de catre orice persoana care o reprezinta, la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la D.G.A.S.P.C. Buzau prin S.E.C.P.A.H.

La data depunerii cererii-tip la sediul DGASPC Buzau, responsabilul de relatiile cu publicul analizeaza documentele depuse la dosar si programeaza persoana adulta cu dizabilitati la evaluarea complexa, care poate avea loc la sediul DGASPC Buzau sau la domiciliul acesteia.

Conform prevederilor art. 7, alin. (3) din Ordinul 2298/2012 privind Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultatele investigatiilor paraclinice necesare intocmirii raportului de evaluare complexa, atat in faza de analiza a dosarului, cat si in cea de evaluare propriu-zisa.

Conform prevederilor art. 6, alin.8), din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea complexa (in cazul unui dosar nou) se realizeaza in maximum 60 zile de la data inregistrarii cererii-tip de evaluare complexa si documentelor la serviciul de evaluare complexa.

Conform prevederilor art. 6, alin.6),lit. (b) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, reevaluarea complexa (in cazul unui dosar aflat deja in evidenta) se realizeaza la solicitarea persoanelor, cu depunerea cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap.

Ulterior efectuarii evaluarii complexe, Compartimentul Secretariat al CEPAH Buzau, va comunica data la care dosarul dumneavoastra va intra in atentia C.E.P.A.H. Buzau, pentru emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.

*Referatele medicale au valabilitate de maxim 3 luni, pana la data comisiei.

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente!

Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca “COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap :

 1. dosar cu șină
 2. acte de identitate
 3. certificat de încadrare în grad de handicap- copie xerox;
 4. ultima diplomă de studiicopie xerox;
 5. adeverință de salariat şi/sau de elev/student (dupa caz) – în original;
 6. adeverință de la administrația finanțelor publicepentru cei care nu realizează venituri -în original;
 7. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie pentru pensionari de invaliditate gradul 3  – în copie xerox;
 8. scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – în original;
 9. aviz pentru a desfasura activităţi profesionale –  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii – în original;   

            Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

DOCUENTE UTILE