Plata dobanda la credit obtinut in baza art. 27 din Legea nr. 448/2006

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei in data incheierii contractului de creditare), iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei in data incheierii contractului de creditare), perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1), art. 27 din Legea nr. 448/2006 si carora in urma reevaluarii, li s-au schimbat incadrarea in grad de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.

Beneficiază de prevederile de la alin. (1) al art. 27 din Legea 448/2006 şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, sunt reglementate de H.G. nr. 268/2007.

A. Achiziţionarea unui singur autovehicul in baza 27 din Legea 448/2006

Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat sau persoana care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau şi depune prin registratură următoarele documente:

 1. cerere (ANEXA 1);
 2. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 3. copie de pe documentul de identitate;
 4. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege si nu a mai beneficiat de aceasta (pentru auto – ANEXA 2);
 5. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că persoana cu handicap va comunica Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău orice actualizate a certificatului de incadrare in grad de handicap sau orice modificare a domiciliului (ANEXA 3);
 6. declaratie consimtamant prelucrare date personale (ANEXA 4).

În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar şi următoarele documente:

 1. copie de pe hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de curatelă/tutelă;
 2. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

In urma analizarii documentelor depuse, Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău eliberează solicitantului o adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii la creditul obtinut in temeiul prevederilor art 27 din lege.

După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei UNITATI BANCARE (ATENTIE: NU IFN – INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA) în vederea obţinerii creditului.

Facem menţiunea ca valoarea de achizitionare a autovehiculului nu trebuie să fie mai mică decât valoarea creditului contractat la unitatea bancara (pretul autoturismului sa nu fie mai mic decat suma imprumutata de la unitatea bancara).

In urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău va incheia cu solicitantul (persoana adulta cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat) un contract privind angajamentul de plată a dobânzii, pe baza căruia se va vira lunar dobânda in contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat creditul.

Pentru incheierea acestui angajament de plata a dobanzii solicitantul va prezenta urmatoarele documente:

 • contractul de credit perfectat între solicitant şi unitatea bancara;,
 • graficul de rambursare,
 • copie de pe factura finală a autovehiculului achiziţionat sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare a acestuia (maşină secound-hand),
 • pana la scadenta platii primei rate – copie de pe cartea de identitate a autovehiculului si copie de pe certificatul de inmatriculare a autovehiculului.

În cazul în care o persoana adulta cu handicap este reprezentată legal prin curator sau tutore, creditul incheiat cu unitatea bancara va fi pe numele curatorului/tutore ca reprezentant legal, iar autovehiculul va fi pe numele persoanei cu handicap.

Solicitantul are obligaţia, sa plateasca si sa faca lunar dovada plăţii ratei la credit (chitanta, extras cont) pana la data scadentei fiecarei luni inscrisa in graficul de rambursare, prin posta, e-mail, registratura sau fax.

De asemenea are obligatia de a depune la directie graficul de rambursare al creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus.

În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

B.   Adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces, conform art. 27 din Legea 448/2006

Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat sau persoana care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau şi depune prin registratură următoarele documente:

 1. cerere (ANEXA 1);
 2. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 3. copie de pe documentul de identitate;
 4. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege si nu a mai beneficiat de aceasta (pentru auto – ANEXA 2);
 5. declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că persoana cu handicap va comunica Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău orice actualizate a certificatului de incadrare in grad de handicap sau orice modificare a domiciliului (ANEXA 3);
 6. declaratie consimtamant prelucrare date personale.

În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată prin curator sau tutore, sunt    necesare, suplimentar şi următoarele documente:

 1. copie de pe hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de curatelă/tutelă;
 2. copie de pe documentul de identitate al curatorului/tutorelui.

In urma analizarii documentelor depuse, Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău eliberează solicitantului o adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii la creditul obtinut in temeiul prevederilor art 27 din lege.

După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei UNITATI BANCARE (ATENTIE: NU IFN – INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA) în vederea obţinerii creditului.

In urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău va incheia cu solicitantul (persoana adulta cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat) un contract privind angajamentul de plată a dobânzii, pe baza căruia se va vira lunar dobânda in contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat creditul.

Pentru incheierea acestui angajament de plata a dobanzii solicitantul va prezenta urmatoarele documente:

 • contractul de credit perfectat între solicitant şi unitatea bancara;,
 • graficul de rambursare,
 • proiect de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, insotit de devizul proiectului. Proiectul si devizul proiectului trebuie să fie realizate şi avizate de către o persoană autorizată în domeniu. Documentaţia va fi întocmită strict în conformitate cu normele legale specifice în vigoare, în speţă „Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individualeale persoanelor cu handicap,indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000” aprobat prin Ordinul nr. 189/12.02.2013 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizata in domeniu (proiectantul) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare;

În cazul în care persoana cu handicap este reprezentată legal prin curator sau tutore, creditul incheiat cu unitatea bancara va fi pe numele curatorului/tutorelui ca reprezentant legal.

Solicitantul are obligaţia, sa plateasca si sa faca lunar dovada plăţii ratei la credit (chitanta, extras cont) pana la data scadentei fiecarei luni inscrisa in graficul de rambursare, prin posta, e-mail, registratura sau fax.

De asemenea are obligatia de a depune la directie graficul de rambursare al creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus.

În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

Date contact DGASPC Buzau:

Tel:  0238/726067;    0238/711051.

Fax: 0238/721143

e-mai: bugetdgaspcbz@yahoo.ro