PROIECTE FINALIZATE

Te ajutăm sa fii in siguranță – Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie Rm. Sărat – Programul de finanțare RO 20 “Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” 

DESPRE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: „Te ajutăm să fii în siguranță – centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie – Rm. Sărat”
Proiectul este finanţat prin Programul RO20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014”, Ministerul Justiței având calitatea de Operator de Program.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 340.002,22 euro, respectiv 1.497.709,78 lei, din care grant norvegian 85% și co-finanțare națională în proporție de 15%.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „Te ajutăm să fii în siguranță – Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie – Rm. Sărat” îl constituie dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivel județean pentru asigurarea intervenției specializate în cazurile de manifestare a fenomenului violenței în familie.
OBIECTIVUL SPECIFIC al proiectului constă în infiintarea în mun. Rm. Sărat a unui centru pentru recuperarea victimelor violenței în familie, cu capacitate de 12 locuri, care să asigure acestora gazduire și servicii adaptate nevoilor specifice și sensibilizarea instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor cu privire la fenomenul violenței domestice.
BENEFICIARI DIRECȚI:
• victimele violentei domestice (femei, copii, mame cu copii) pentru care se impune separarea de aggressor
• victimele violenței domestice (femei, copii, mame cu copii) care au nevoie de consiliere, asistență juridică și psihologică, alte servicii de suport.
PERIOADA DE DERULARE a proiectului este : 28 aprilie 2015 – 31 decembrie 2016, conform Actului Aditional nr.1 pentru Contractul de Finantare nr.15/34197/2015.


Hotararea CJ Buzau privind aprobarea promovarii si implementarii de catre DGASPC Buzau a proiectului: click aici

Hotarare CJ Buzau pentru reorganizarea Complexului de servicii comunitare din structura DGASPC Buzau: click aici

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile norvegiene, vă rugăm să vizitati www.norwaygrants.org


Reabilitare, Modernizare, Dezvoltare şi Echipare a Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi DUMBRAVA MINUNATĂ” Buzău, unde 40 de copii vor beneficia de servicii în sistem centru de zi şi 30 de copii/săptămână vor beneficia de servicii de recuperare.

Obiectivul general al proiectului„Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Dumbrava minunată” Buzău îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Buzău pentru asigurarea unui acces egal al copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora la servicii de tip centru de zi. Proiectul îşi propune reabilitarea, modernizarea, echiparea clădirii, amenajarea spaţiilor şi dotarea unui centru multifuncţional pentru oferirea de servicii specializate şi specifice dizabilităţilor de tip motor şi/sau neuropsihic.

Obiectivul specific al proiectuluiconstă în reabilitarea clădirii, amenajarea spaţiilor şi dotarea unui centru multifuncţional pentru oferirea de servicii specializate şi specifice dizabilităţilor de tip motor şi/sau neuropsihic într-o perioadă de 12 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.429.344,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Data inceperii proiectuluui – 27 aprilie 2011, data finalizarii proiectului – 26 aprilie 2012.

Beneficiari direcţi

40 de copii vor beneficia de servicii în sistem centru de zi şi vor fi împarţiţi astfel:

– 30 de copii/săptamână vor beneficia de servicii de recuperare şi vor fi împărţiţi astfel:

Beneficiari indirecti

– familiile/reprezentantii legali ai copiiilor

– autoritatile si institutiile publice judetene cu competente si interese in sfera protectiei sociale

– comunitatea locala.

In judetul Buzau sunt aproximativ  271 copii/tineri diagnosticati cu autism.

Specialistii vom fi dintre cei existenti in sistemul DGASPC Buzau, care urmeaza cursuri specializate pentru a desfasura activitati cu copiii autisti.


Programul „Şcoala Părinţilor”

Perioada derulării: 2008

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: Educarea adolescenţilor şi a tinerelor familii în spiritul valorilor familiale, a responsabilităţilor parentale şi noii viziuni referitoare la protecţia copilului în familie prin realizarea programului “Şcoala Părinţilor” în cadrul Centrelor de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.

Obiectivele specifice: Intervenţie specializată pentru copiii/tinerii care au săvârşit fapte penale, dar nu răspund penal prin prevenirea delincvenţei juvenile şi diversificarea serviciilor de asistenţă şi sprijin oferite atât copilului cât şi familiei acestuia.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

– Participare în Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;

– Organizarea de întâlniri periodice cu elevii din unităţile de învăţământ de pe raza judeţului;

– Organizarea unor cursuri de formare în domeniul prevenirii manifestărilor antisociale ale minorilor;

– S-au desfăşurat un număr de 12 întâlniri cu cadre didactice, părinţi şi copii din cadrul şcolilor partenere.

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Adolescenţi şi familii tinere.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget propriu.


Programul „A doua şansă” – componentă a Programului PHARE: “Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”,implementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană şi GuvernulRomâniei

Tematica proiectului :

Prevenirea delincventei juvenile.

Perioada derulării: 2008, 2009

Obiectivele proiectului:

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, o şansă pentru toţi cei care din motive sociale nu au putut beneficia de prima şansă pentru frecventarea învăţământului obligatoriu.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

– 23 copii au avut acces la sistemul educaţional în anul 2009

– 18 copii au avut acces la sistemul educaţional în anul 2010

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

– Persoane care au depăşit cu cel puţin 4ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare învăţământului primar şi care se află în una dintre următoarele situaţii:-nu au parcurs nici o clasă din învăţământul primar;-au abandonat pe parcurs învăţământul primar;- au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul primar.

– Persoane care au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învătământul gimnazial, cursuri de zi şi au vârsta de peste 14 ani, au absolvit învăţământul primar sau au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Parteneriat între C.S.C. nr.9 Buzău şi Fundaţia ‘SERA’ România care constă în efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare integrării/reintegrării copiilor rezidenţi în cadrul Complexului nr. 9 prin dezvoltarea modalităţilor alternative la plasamentul instituţional


Dreptul la educatie-prevenirea abandonului scolar sau sprijinirea reintegrarii scolare a celor care au abandonat timpuriu scoala

Perioada derulării : 2010

Obiectivele proiectului:

Efectuarea tuturor actelor şi faptelor necesare integrării/reintegrării copiilor rezidenţi în cadrul Complexului prin dezvoltarea modalităţilor alternative la plasamentul instituţional.

Proiectul se va derula până la îndeplinirea obiectivelor stabilite iniţial, adică până la reducerea numărului de beneficiari rezidenţi ai Complexului de Servicii nr.9 Buzău în scopul îndeplinirii standardelor în vigoare şi  în acelaşi timp pentru asigurarea unor condiţii optime celor reintegraţi în familie.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

–  reintegrarea unui număr de 37 copii/tineri, cu reintegrări în şcoala de masă şi continuarea cursurilor la C.S.E.I. Buzău.

– incepând cu luna septembrie 2010 copiii/tinerii revocaţi au beneficiat din partea fundaţiei de sprijin financiar in valoare de 98.725 constând în :

– alimente 13.800 lei

– abonamente de transport 10.065 lei

– echipament 16.452 lei

– materiale de constructii pentru renovarea locuintelor  56.887 lei

– combustibil 698 lei

– cartele telefonice 273 RON

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Copiii rezidenţi în C.S.C. nr. 9 Buzău.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget asigurat de fundatia ‘SERA’ Romania


”Dependenti de libertate” – DGASPC Buzău în colaborare cu Agentia Naţională Antidrog

Tematica proiectului:

Prevenirea separării copilului de familie.

Perioada derulării : mai 2010

Obiectivele proiectului:

Informarea elevilor de gimnaziu şi liceu, a familiilor acestora şi a comunităţii cu privire la efectele nocive ale substantelor şi plantelor cunoscute generic sub denumirea de ‘etnobotanice’ prin folosirea tuturor canalelor de comunicare către populatie, urmărindu-se prin aceasta schimbarea perceptiei false promovate de comerciantii acestor categorii de produse.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

– O mai buna informare a tinerilor si familiilor acestora cu privire la riscurile la care se expun in cazul consumului de droguri

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Elevil de gimnaziu şi liceu, familiile acestora şi comunitatea.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget propriu


Cresterea accesului la servicii de preventie primara pentru copiii si adolescentii din Romania.Alimentatia sanatoasa si rolul activitatii fizice in randul copiilor si adolescentilor din Romania

Perioada derularii proiectului-2010

Tematica proiectului:

Prevenirea si combaterea consumului de droguri.

Obiectivele proiectului:

Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania.Alimentatia sanatoasa si activitatea fizica in randul copiilor si adolescentilor din Romania.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania.

Constientizarea in randul adolescentilor a adoptarii unui stil de viata sanatos

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Copiii si adolescentii din Romania

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Proiect initiat de Ministerul Sanatatii din Romania cu finantare din partea Guvernului norvegian.


“Activităţi de reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii situate în zone defavorizate economico-social”

Tematica proiectului:

Promovarea sanatatii fizice si mentale a copiilor

Perioada derulării: 2011

Obiectivele proiectului:

Activităţi de reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii situate în zone defavorizate economico-social, prin susţinerea metodologică şi cofinanţarea de servicii de prevenţie în comunitatea locală, în parteneriat cu autorităţile locale, ONG-uri, prin înfiinţarea de servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în comunităţile locale cu populaţie vulnerabilă, care să ofere sprijin  prin consiliere şi suport material.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

Reducerea abandonului scolar in randul copiilor proveniti din familii situate in zone defavorizate.

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Copii proveniti din familii situate in zone defavorizate economico-social

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget local


“Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului”

Tematica proiectului:

Dreptul la educatie-prevenirea abandonului scolar sau sprijinirea reintegrarii scolare a celor care au abandonat timpuriu scoala

Perioada derulării: 2011

Obiectivele proiectului:

Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

Prin sprijinul specialiştilor de la Centrul Vocaţional si în colaborare cu AJOFM Buzău 6 tineri au urmat cursuri de formare profesionala. Cu sprijinul  Fundaţiei “Concordia” Bucureşti, s-a reusit înscrierea a inca 19 tineri la cursuri de calificare (asistenţă socială, tâmplari, bucătari, ospătari, agricultori). Fundaţia mai sus menţionată le-a asigurat locuinţă, hrană, practică integrală, integrarea în muncă la finalizarea cursurilor şi socializare prin participarea directă la diferite reuniuni organizată de aceasta.

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

19 tineri.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget asigurat de fundatia ‘Concordia’ Bucuresti


Proiectul „Fii bun” iniţiat la nivelul Direcţiei Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Centrul Vocaţional Buzău.

Tematica proiectului

Sprijinirea copiilor care parasesc sistemul de protectie

Perioada derulării : 2011

Obiectivele proiectului:

Favorizarea unor relaţii de lungă durată între persoane/familii cu disponibilităţi afective şi materiale şi copii/tineri din cadrul sistemului de protecţie.

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

Proiectul a presupus implicarea copiilor/tinerilor în activităţi de petrecere a timpului liber, identificarea de persoane care pot deveni sursa de sustinere materiala si afectiva pentru aceştia, încurajarea dezvoltării aptitudinilor personale şi scăderea riscului de marginalizare socială.

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

25 de copii/tineri din cadrul sistemului de protecţie.

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget propriu


Retele comunitare pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar

Tematica proiectului:

Favorizarea unor relaţii de lungă durată între persoane/familii cu disponibilităţi afective şi materiale şi copii/tineri din cadrul sistemului de protecţie

Perioada derularii- 1 octombrie 2011-30 iunie 2012

Obiectivele proiectului:

Prevenirea si combaterea abandonului scolar

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

Reducerea abandonului scolar in ‘comunitatile tinta ‘ din cadrul proiectului

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Proiectul acopera 103 comunitati rurale si urbane din 39 judete si sectoare ale municipiului Bucuresti.In judetul Buzau comunitatile tinta sunt:

– Scoala nr. 3 Ramnicu Sarat

– Scoala cu clasele I-VIII Candesti

– Scoala cu clasele I-VIII Cilibia

-Scoala cu clasele I-VIII Smeeni

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Fonduri asigurate de UNICEF Romania


“Spunem nu discriminarii”

Tematica proiectului:

Dreptul la educatie-prevenirea abandonului scolar sau sprijinirea reintegrarii scolare a celor care au abandonat timpuriu scoala.

Perioada derularii proiectului-mai 2010

Obiectivele proiectului:

– prevenirea discriminarii indiferent de rasa, sex, culoare, limba, religie opinii politice sau alte opinii, nationalitate sau origine sociala.

– prevenirea consumului de droguri letale.

– prevenirea delincventei juvenile

Rezultatele obţinute la sfârşitul perioadei de implementare:

– constientizarea in randul tinerilor a riscului la care se expun in cazul consumului de droguri.

– activitati de consiliere a  tinerilor privind evitarea faptelor antisociale si integrarea lor in societate

Grupul ţintă şi numărul de beneficiari:

Elevi si parinti din zonele rurale defavorizate

Valoarea proiectului, cu indicarea surselor prin care a fost asigurata finantarea (de la bugetul local/de stat, fonduri comunitare, alte surse de finantare etc.)

Buget propriu


ASOCIATIA ATELIERE FARA FRONTIERE a lansat scrierea de proiecte ”Impreuna pentru o societate mai justa si o dezvoltare durabila”, in vederea achizitionarii de calculatoare in numar de 8 pe fiecare proiect, in acest sens au fost castigate 2 proiecte din cele trei depuse primul „Cunoastere fara frontiere”  si este destinat beneficiarilor de servicii din cadrul Serviciului Module Rezidentiale de Tip Familial, iar cel de al doielea „Cunosc am o sansa” si este destinat beneficiarilor de servicii din cadrul Centrului rezidential pentru copilul cu deficienta de auz nr.10 Buzau.

Campanii de informare cu tema”Minorii in deriva” initiat de institutia noastra  prin Centrul de recuperare psihosociala a copilului din cadrul Serviciului „Case de tip familial si Centrul de zi Piticii Rm.Sarat in cadrul Scolii gimnaziale nr.6 si 2 Rm.Sarat in vederea diminuarii conflictelor: violenta, abandon scolar, absenteism scolar, consumul de tutun, droguri si sarcina la varsta adolescenta in anul scolar 2012/2013.

Campanii de colectare cu tema „Banca de jucarii” initiat de de institutia noastra  prin Centrul de recuperare psihosociala a copilului din cadrul Serviciului „Case de tip familial si Centrul de zi Piticii Rm.Sarat cu sprijinul comunitatii locale, in vederea oferirii de jucarii copiilor aflati in dificultate din zona municipiului Rm.Sarat, pentru fosti si actuali beneficiari ai serviciului cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, decembrie 2012.

În fiecare an ziua de 20 noiembrie are o semnificaţie deosebită pentru D.G.A.S.P.C. Buzău, iar în acest an a ales ca însemnătatea acestei zile să includă organizarea unui eveniment pentru copiii din cadrul sistemului de protecţie, a unităţilor şcolare şi familiei alături de reprezentanţi de seamă din rândul entităţilor publice şi private cu tema „Drepturile copilului prin ochii copilului” sustinut de institutia noastra in data de 20 Noiembrie 2012 la Sala D Filipescu din cadrul Consiliului Judetean Buzau.

Cu prilejul zilei de 3 decembrie, stabilită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, DGASPC Buzău a organizat la nivelul structurilor din cadrul său o serie de activitati specifice in cadrul CRRPAH Rm.Sarat, Stalpu, CSCH nr.8 Buzau, CRCH nr.9 Buzau, CRCDAnr.10 Buzau, CRCDV nr.11 Buzau.

Campania „Fii informat! Copilăria ta nu trebuie să se termine mai devreme…” a dorit informarea adolescentelor cu privire la fenomenul traficului de persoane şi riscurile la care se supun;

Campania „Sarcina – o problemă la vârsta adolescenţei” desfăşurată sub motto-ul: „As da orice să mai pot fi încă o dată copil!” a dorit să prevină abandonul copiilor nou-născuţi în unitaţile medicale prin informarea tinerelor/tinerilor asupra metodelor de contracepţie şi tot ceea ce trebuie să faci pentru a nu fi nevoită să trăieşti mai devreme statutul de a fi mamă.

Campaniiile s-au desfăşurat în şcoli şi licee de pe raza judeţului Buzău, cu caracter săptămânal şi au vizat următoarele categorii: elevi, cadre didactice, părinţi, factori de decizie (medici, reprezentanţi ai poliţiei, etc.).

Cu ocazia zilei de 1 Martie, ziua marţişorului, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a desfăşurat in Piata Daciei din Buzău şi în centrul municipiului Rm. Sărat, la orele 11.00, o acţiune de dăruire a unor marţişoare confecţionate cu drag de copii, fiecărei doamne şi domnişoare, ca simbol al vestirii primăverii,acţiune intitulată sugestiv “PRIMAVARA VINE CU NOI”.

Campania „Violenţa se citeşte în ochi desfăşurată sub motto-ul „Cu fiecare lacrimă, mă îndepărtez de tine, copilărie” s-a adresat copiilor victime ale violenţei în familie;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău  s-a implicat în campania naţională de curăţenie „Let’s Do It, Romania!”. Un număr de 22 de copii/tineri din sistemul de protecţie şi-au arătat interesul pentru a participa şi în acest an ca voluntari la cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România pe data de 24 septembrie – “curăţenie în toată ţara, într-o singură zi!”

Angajatii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău s-au asociat campaniei naţionale iniţiată de AcasăTv „Durerea nu este iubire” pentru a marca „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor”,

Campania „Etnobotanicele nu-ţi rezolvă problemele” desfăşurată sub motto-ul „Important în viaţă este să nu te laşi târât, un lucru atrage dupa sine un altul şi apoi nu mai stii unde ajungi” – lipsa de informare cu privire la consecinţele consumului de droguri legale şi ilegale, conflictele emoţionale din cadrul familiei, nevoia de acceptare în plan social, duc la extinderea acestui fenomen şi creşterea numărului de consumatori.

Angajatii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău s-au implicat in susţinerea campaniei Asociaţiei Romane Anti-SIDA de conştientizare a problematicii HIV cu ocazia Zilei Mondiale SIDA intitulată generic “Arată că iţi pasă, poart-o şi tu”.