Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale, în calitate de operator de date.

Pagina noastră, a fost creată din dorinţa de a veni în sprijinul  celor interesaţi, cu informaţii despre instituţie și serviciile publice oferite de către aceasta.

Site-ul www.dgaspc-buzau.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Noului Regulament de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR 679/2016 UE).

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: secretariat@dgaspc-buzau.ro

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent.

Principiul transparenței prevede că orice informații care se adresează publicului sau persoanei vizate să fie concise, ușor accesibile, ușor de înțeles și să se utilizeze un limbaj simplu și clar.

De asemenea, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia prin intermediul adresei de e-mail secretariat@dgaspc-buzau.ro.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita? Potrivit  Regulamentului  UE nr. 679/2016 beneficiaţi de:

  • dreptul de acces;  puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
  • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);  puteți solicita stergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie șterse conform legislației relevante;
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opoziție și procesul decizional; în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, din motive legate de situația particulară în care se află. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile;
  • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dumneavoastră.

Perioada de păstrare a datelor personale: Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor: Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele dumneavoastră de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.  Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dumneavoastră.