Modalitate de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si punerea in aplicare a prevederilor legislative privind modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu hadicap, familiei, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale

-Începând cu ianuarie 2021, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la trasportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.

-De acest drept beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Cererea de opțiune exprimată în acest sens poate fi depusă prin mijloace electronice sau la instituție, modelul fiind regasit pe site-ul DGASPC Buzau.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport, persoana cu handicap nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

După depunerea opțiunii, beneficiarii pot solicita acordarea biletelor pentru călătoriile gratuite pentru transportul interurban.

Persoanele cu hadicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.

Beneficiază de 24 de călătorii pe an calendaristic şi următoarele persoane

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

Beneficiază de 12 călătorii pe an calendaristic şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

Eliberarea biletelor de călătorie gratuită se face la cerere, depusă la DGASPC, după caz, de către persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia, a altei persoane cu împuternicire notarială dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal al acesteia, sau de organizația neguvernamentală, asistentul personal.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu hadicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza cererii de decontare (model aflat pe site).

Însoțitorul persoanei cu hadicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de decontare se depune la DGASPC în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de sociatățile de distribuție a produselor petroliere.

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin(1) și (3) din Legea 448/2006, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

La calculul sumei, se urmărește încadrarea sumelor decontate în limitele prevăzute de lege (750 lei anual pentru persoana cu handicap accentuat și 1500 lei anual pentru persoana cu handicap grav).

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfarșitul anului.

D.G.A.S.P.C. decontează carburantul către persoanele îndreptățite în termen maxim de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și documentelor aferente.

Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului executiv al D.G.A.S.P.C. care constituie titlul de creanță și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.