Documentele produse şi/sau gestionate la nivelul D.G.A.S.P.C. Buzău:

 • Organigrama;
 • Statul de funcții;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Codul de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și Codul etic și regulile de conduită a personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Declaraţiile de avere și declarațiile de interese pentru funcţionarii publici și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul DGASPC Buzău;
 • Anunțuri publice privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău, condițiile de participare și cerințele specifice;
 • Planul de ocupare a funcțiilor publice;
 • Planul anual de perfecționare profesională;
 • Evidența fișelor posturilor și a rapoartelor/fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici/personalului contractual;
 • Adeverințe acordate salariaților, la cererea acestora, necesare pentru unități bancare, unități sanitare, medic de familie;
 • Graficul anual al programării concediilor de odihnă pentru anul următor și evidența anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
 • Evidența concediilor de odihnă, medicale și fără plată pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Registrul Public de Evidență a Salariaților și registrul REVISAL;
 • Documente solicitate de către salariați în vederea întocmirii dosarelor de pensionare;
 • Registrul declarațiilor de avere;
 • Registrul declarațiilor de interese;
 • Situația drepturilor salariale brute ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Documentații privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice și contractuale vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău și unităților subordonate;
 • Documentații privind acordarea drepturilor salariale și a altor drepturi funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Dosare profesionale pentru funcționarii publici și dosare personale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Evidența dosarelor profesionale în format electronic;
 • Contracte individuale de muncă, acte adiționale, proiecte de dispoziții;
 • Rapoarte, dispoziții, note interne, referate, informări cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C. Buzău, rapoarte anuale de activitate;
 • Planuri multianuale și anuale privind activitatea de audit public intern;
 • Rapoarte și sinteze ale misiunilor de audit public intern desfășurate, precum și documentația specific metodologiei de desfășurare a misiunilor de audit public intern;
 • Registrul de riscuri specific activității de audit public intern;
 • Note de fundamentare;
 • Materiale de specialitate;
 • Registrul cu informații de interes public;
 • Borderouri înregistrare documente;
 • Borderouri poșta militară, poșta română;
 • Caiete de sarcini;
 • Formulare de acreditare;
 • Formulare de solicitare informații în baza Legii nr. 544/2001;
 • Date statistice privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Informații publicate pe site-ul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Rapoarte, dispoziții, note interne, referate, informări cu privire la activitatea DGASPC Buzău (documente create pentru uz intern), rapoarte anuale de activitate;
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001;
 • Bugetul anual de venituri şi cheltuieli (structura bugetului);
 • Bilanțul contabil;
 • Execuție bugetară;
 • Documentații de plată și întocmirea referatelor de aprobare a plăților;
 • Situații privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli: adrese solicitări/comunicare sume; centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume pentru activitatea proprie și a unităților din subordine;
 • Monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • Programul anual al achizițiilor publice;
 • Dosarul achizițiilor publice;
 • Centralizator contracte atribuite în urma procedurii;
 • Proceduri operaționale;
 • Referate privind intrările/ieșirile în evidențele contabile ale patrimoniului;
 • Inventarele anuale, propunerile de casări, declasări și disponibilizări pentru mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale pentru D.G.A.S.P.C. Buzău și unitățile aflate în subordinea sa;
 • Memoriul justificativ de aprobare a casărilor, declasărilor și disponibilizărilor de către conducătorul unității și valorificarea acestora;
 • Procese verbale pentru casări;
 • Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului în judeţul Buzău;
 • Planul de acțiune privind implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Buzău;
 • Convenţii de colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul social, protocoalele de colaborare cu asociaţii, autorităţi publice, instituţii private, din ţară sau străinătate;
 • Lista serviciilor din subordinea DGASPC Buzău acreditate să furnizeze servicii sociale şi a celor licenţiate în furnizarea de servicii sociale;
 • Materiale informative editate de către D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Acte normative în domeniul de activitate al D.G.A.S.P.C. Buzău;
 • Informări, corespondență și note interne;
 • Rapoarte și referate interne;
 • Rapoarte externe către instituții superioare de specialitate;
 • Procese verbale de control, rapoarte de control întocmite de către instituții publice cu competență în acest domeniu;
 • Cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, contestații, plângeri etc.;
 • Lista de evidență a termenelor de judecată;
 • Solicitări în baza Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public și răspunsurile la acestea;
 • Sesizări repartizate spre soluționare și răspunsuri către petiționari;
 • Anunțuri, comunicate, informări de presă.