Principalele acte normative incidente activitatii D.G.A.S.P.C. Buzau

A. De interes general care guvernează activitatea întregii instituții

 1.  Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publica locala
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea petitiilor
 4. Legea 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
 6. Hotararea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
 7. Hotararea nr. 1434/2004 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
 8. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, republicat
 9. Hotararea nr. 130/29.12.2004 a Consiliului judeţean Buzău privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 263/25.11.2014 a Consiliului Judeţean Buzău privind aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 11. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat in Romania, cu modificarile ulterioare
 12. Hotararea nr. 41/25.05.2006 a CJ Buzau pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al DGASPC Buzău

B. Legislatie cu caracter social

 1. Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului
 2. Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii
 3. Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 4. Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat
 5. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
 6. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 7. HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 8. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
 9. Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 10. HG nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal
 11. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale
 12. Convenţia cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, republicata
 13. HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia
 14. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. Norma metodologică din 14.03.2007 de aplicare a prevederilor Legii 448-2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 16. Ordin metodologie integrata 1985/1305/5805-2016

C. Legislatie cu caracter economic

 1. Legea nr 500/2002 privind finantele publice
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991
 3. Legea nr 273 / 2006 privind finantele publice locale
 4. OG nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 6. Legea nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contracte de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune
 8. Normele metodologice din 02.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică acordului-cadru din Legea nr. 98-2016