Principalele acte normative incidente activitatii D.G.A.S.P.C. Buzau

A. De interes general care guvernează activitatea întregii instituții
1. Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publica locala
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea petitiilor
4. Legea 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publiceclick aici
6. Hotararea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice
7. Hotararea nr. 1434/2004 privind Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
8. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, republicat
9. Hotararea nr. 130/29.12.2004 a Consiliului judeţean Buzău privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 263/25.11.2014 a Consiliului Judeţean Buzău privind aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

B. Legislatie cu caracter social
1. Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului
2. Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii
3. Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului
4. Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat
5. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
6. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
7. HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
8. Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei
9. Ordonanta nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale
10. HG nr. 1024/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei guvernului nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
11. Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
12. HG nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice
13. HG nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal
14. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale
15. H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora.

C. Legislatie cu caracter economic
1. Legea nr 500/2002 privind finantele publice
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991
3. Legea nr 273 / 2006 privind finantele publice locale
4. OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
5. HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
6. OG nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare