PROCEDURA DE INTERNARE IN CAMINE/ CENTRE-PERSOANE ADULTE/ VARSTNICE/ PERSOANE CU HANDICAP-

Persoanele adulte/ varstnice pot beneficia de serviciile si activitatile desfasurate in cadrul Compartimentului de Interventie, Evaluare, Stabilire si Acordare Servicii Sociale pentru Persoanele Adulte privind admiterea intr-o unitate de protectie aflata in subordinea DGASPC Buzau, la solicitarea acestora, la solicitarea reprezentantului legal, a autoritatii locale sau alte institutii publice (unitati de politie, unitati spitalicesti, etc.), cu acordul acestora, sau cu al reprezentantului legal/ autoritatii locale daca starea de sănătate nu permite luarea unui punct de vedere.

Cererea de admitere intr-o unitate de proctectie pentru persoane adulte/ vârstnice are forma scrisa si va fi semnata obligatoriu de solicitant. In cazul in care starea de sanatate a solicitantului nu permite obţinerea consimţământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire, decizia se ia de catre Directorul General, la propunerea specialistilor C.I.E.S.A.S.S.P.A. din cadrul DGASPC Buzau, in baza si in conformitate cu actele din dosar (a anchetei sociale şi a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale solicitantului).

Aceste cereri de admitere pentru persoanele adulte/varstnice trebuie insotita de documentele prezentate in atasament.

Prin sintagma venit se înţeleg toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala, alocatie de sprijin, ajutoare şi indemnizatii cu caracter permanent acordate potrivit legii, incasari banesti de la societatile şi asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnica şi mestesugareasca, prin exercitarea meseriilor, din vanzari şi inchirieri de locuinte şi terenuri, din prestari de servicii, precum şi orice alte venituri realizate.

Actele enumerate nu sunt limitative, CIESASSPA putând solicita şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Criteriile de eligibilitate a solicitantilor de servicii de îngrijire în unitatile rezidentiale sunt următoarele:

1) Are domiciliul stabil în judetul Buzau;

2) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;

3) Există locuri disponibile în unitatea de protectie care respectă identitatea, integritatea, demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanei adulte/vârstnice, cu excepţia situaţiilor urgente;

4) Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

5) Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii.

6) Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.

7) Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata care poate fi asigurată de personalul unitatii de protectie;

8) Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori starii fizice.

(1) Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistenţă socială cu caracter temporar şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ :

  1. a) toate criteriile de eligibilitate de la pct 1-3
  2. b) alte două criterii de la pct. 4-8.

(2) Cu titlu de excepţie de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămine şi persoane vârstnice care îndeplinesc cumulativ:

  1. a) toate criteriile de eligibilitate de la pct 1-3
  2. b) unul dintre criteriile de la pct 4-8.

(3) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu şi poate fi asigurată în cămin;

b) nu se poate gospodări singură;

c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

(4) În cazul în care criteriile de prioritate prevăzute la alin.(3) sunt îndeplinite simultan de mai mulţi solicitanţi, DGASPC prin CIESASSPA va decide motivat pentru care dintre aceştia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin.

(6) Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in unitatea de protectie.

Conform art. 17 din HG 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

ADMITEREA PERSOANEI CU HANDICAP

În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe actele de identitate;

b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;

c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) adeverinţă de venit;

e) documente doveditoare a situaţiei locative;

f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

g) raportul de anchetă socială;

h) investigaţii paraclinice;

i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi ingrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.