Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau – COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Buzau, cu activitate decizională in materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Comisia pentru Protecţia Copilului este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 166/04.08.2014, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:

Presedinte Mihai Laurentiu Gavrila Secretarul judetului Buzau
Vicepresedinte Loredana Elena Dorobantu
Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzau
Membri Arion Luminiţa
Reprezentant Directia de Sanatate Publica Buzau
  Radulescu Mihaela Loredana
Inspector principal, reprezentant IPJ Buzau
  Anghel Viorel Comisar sef de politie, reprezentant al IJP Buzau
  Andrei Constanţa Reprezentant Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau
  Preot Milea Mihail Reprezentant fundatia “Sf. Sava” Buzau

 Atribuţiile principale Comisia pentru Protecţia Copilului sunt:

– Stabileşte incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;

–  Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, in condiţiile legii;

– Reevaluează periodic hotărarile pivind măsurile de protecţie, precum şi incadrarea in grad  de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;

– Revocă sau inlocuieşte măsura stabilită, in condiţiile legii, dacă imprejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

– Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

 – Soluţionează plangerile adresate de copii, in măsura in care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege in competenţa altor instituţii;

– Promovează drepturile copilului in toate activităţile pe care le intreprinde;

– Informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;

In exercitarea atribuţiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orintare scolară/profesională.

Comisia eliberează certificatul de expertiză şi orientare coară/profesională şi pentru tanărul cu dizabilităţi care a implinit varsta de 18 ani şi care a depăşit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzătoare clasei de şcolarizare.

Comisia pentru Protecţia Copilului se intruneşte bilunar in şedinţe ordinare şi ori de cite ori este necesar in şedinţe extraordinare.

Program: Luni – 08:0 – 13.30

                 Miercuri – 08:30 -13:30

                 Joi – 08:30 – 13:30

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) este o componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea şi evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea:

-eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

– şi/sau a certificatului de expertiză şi orientare şcolară.

ATRIBUTII:

  1. a) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
  2. b) verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
  3. c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
  4. d) solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniștilor implicați în evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;
  5. e) realizează evaluarea socială în condițiile prevăzute de art. 23 alin. (2) și art. 50 lit. b);
  6. f) realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de prezentul ordin în situațiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;
  7. g) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situația în care părinții nu au făcut programare;
  8. h) aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
  9. i) intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
  10. j) ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.

 Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau reprezentantului legal după cum urmează:

– Stabilirea gradului de handicap se realizează anual sau în cazul în care se schimbă ceva în situaţia copilului;

– Orientarea şcolară se realizează anual, în funcţie de situaţia şcolară.

Etapele demersului necesar pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap/orientarea şcolară şi profesională

Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului (SECC), din mun. Buzau, str. Pompiliu Stefu nr.1, unde se va face programarea acestuia pentru întâlnirea următoare şi va primi un fluturaş conţinând informaţiile necesare întocmirii dosarului, precum şi tipizatele de completat.

A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip şi înmânează dosarul (vezi mai jos documentele care trebuie să se regăsească în dosar).

Documentele necesare intocmirii/reevaluarii dosarului:

NOTA:

Alte documente suplimentare justificative (medicale, psihologice, scolare sau sociale) vor fi solicitate parintelui/reprezentantului legal in momentul prezentarii in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din Str. Pompiliu Stefu, nr.1, Buzau, Tel./Fax : 0238/724663.

În situaţia în care copilul se află într-o măsură de plasament (familial, în sistem rezidenţial sau la AMP) se solicită:

– copie după hotărârea de plasament,

– raport social (de evaluare sau reevaluare).

Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SECC cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară, excepţie făcând doar cazurile noi.

A treia etapă se referă la întâlnirea Membrilor echipei pluridisciplinare care analizează fiecare caz în parte sub toate aspectele: medical, social şi educaţional, iar în final se stabileşte o propunere de încadrare în grad de handicap şi se întocmeşte un plan de recuperare. În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia o impune, stabilirea unei măsuri de protecţie.

A patra etapă este cea în care dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, sunt analizate propunerile Secretariatului Comisiei, urmând să emită hotărârea de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară şi profesională. Această hotărâre, împreună cu planul de recuperare sunt trimise aparţinătorului legal al copilului.