Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau – COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Buzau, cu activitate decizională in materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Comisia pentru Protecţia Copilului este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 166/04.08.2014, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:

Presedinte Mihai Laurentiu Gavrila Secretarul judetului Buzau
Vicepresedinte Loredana Elena Dorobantu Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzau
Membri Berciu-Coman Elizabet Malina Direcția de Sanatate Publică Buzău
  Palcau Daniela Inspectoratul școlar județean Buzău
  Trifan Otilia Inspectoratul școlar județean Buzău
  Chioașcă Carmen Direcția de Sanatate Publică Buzău
  Niță Meluța  Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau
  Milea Mihai Fundatia “Sf. Sava” Buzau
  Șerban Liliana Mioara Fundatia “Sf. Sava” Buzau
  Poroșnicu Alina Elena Asociația ortodoxă Filantropica Berca
  Necula Daniel Cătălin Asociația ortodoxă Filantropica Berca

Atribuţiile principale Comisia pentru Protecţia Copilului sunt:

– Stabileşte incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;

–  Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, in condiţiile legii;

– Reevaluează periodic hotărarile pivind măsurile de protecţie, precum şi incadrarea in grad  de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;

– Revocă sau inlocuieşte măsura stabilită, in condiţiile legii, dacă imprejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

– Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

 – Soluţionează plangerile adresate de copii, in măsura in care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege in competenţa altor instituţii;

– Promovează drepturile copilului in toate activităţile pe care le intreprinde;

– Informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;

In exercitarea atribuţiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orintare scolară/profesională.

Comisia eliberează certificatul de expertiză şi orientare coară/profesională şi pentru tanărul cu dizabilităţi care a implinit varsta de 18 ani şi care a depăşit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzătoare clasei de şcolarizare.

Comisia pentru Protecţia Copilului se intruneşte bilunar in şedinţe ordinare şi ori de cite ori este necesar in şedinţe extraordinare.

Program: Luni – 08:00 – 12:00

                 Miercuri – 08:00 – 12:00

                 Joi – 08:00 – 12:00


Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) este o componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea şi evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea:

-eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

– si/sau acordarea de servicii de abilitare-  reabilitare, conform unui plan de abilitare – reabilitare a copilului cu dizabilitati

ATRIBUTII (conform Ordinului  nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special ):

 1.  verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
 2.  reevaluarea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, se realizeaza la cererea parintelui/ reprezentantului legal, formulata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului anterior; cererea de reevaluare poate fi formulata oricand, daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare in grad de handicap
 3.  verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 4.  verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 5.  solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate, profesioniștilor implicați în evaluare, părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;
 6.  realizează evaluarea socială în condițiile prevăzute de ordinul mentionat
 7.  realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de prezentul ordin în situațiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;
 8.  programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale,
 9.  aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
 10.  intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
 11.  ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.

Etapele demersului necesar pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap :

Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului (SECC), din mun. Buzau, str. Pompiliu Stefu nr.1 (tel. 0786104045),  unde se va face programarea acestuia pentru întâlnirea următoare şi va primi o lista cu actele necesare întocmirii dosarului, precum şi formularele tipizate de completat.

A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip,  înmânează dosarul (vezi mai jos documentele care trebuie să se regăsească în dosar) si se realizeaza evaluarea copilului prin aplicarea Criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap si a CRITERIILOR SOCIALE ŞI PSIHOSOCIALE PENTRU APRECIEREA LIMITĂRILOR DE ACTIVITATE ŞI A RESTRICŢIILOR DE PARTICIPARE DIN PERSPECTIVA INDIVIDUALĂ ŞI  CEA A FACTORILOR DE MEDIU CA BARIERE

Documentele necesare intocmirii/reevaluarii dosarului:

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puțin următoarele documente lizibile:

 1. Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;
 2. Copie a certificatului de naștere a copilului sau a actului de identitate;
 3. Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;
 4. Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 5. Ancheta socială – document original;
 6. Fișa medicală sintetică – document original (OBLIGATORIU de specificat COD BOALĂ – CIM 10);
 7. Certificatul medical tip A5 – document original (diagnosticul medical, OBLIGATORIU de specificat COD BOALĂ – CIM 10, perioada de valabilitate);
 8. Copii ale documentelor medicale adiționale (bilete de externare, scrisori medicale, alte investigatii medicale care sustin diagnosticul si atesta gradul afectarii functionale actuale, in contextul diagnosticului);
 9. Fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul – document original;
 10. Fișa psihopedagogică, atunci când este cazul – document original (Obligatoriu – de specificat grupa/clasa);
 11. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 12. Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;
 13.  Alte documente în copie (se specifică)

Documentele necesare intocmirii/reevaluarii dosarului:

NOTA:

             Documentele mai sus mentionate pot fi transmise si in format electronic la adresa sec_copii_bz@dgaspc-buzau.ro urmand ca documentele solicitate in original, sa fie depuse la dosarul copilului la data programata pentru evaluarea copilului in vederea incadrarii in grad de handicap, la sediul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din Str. Constantin Angelescu, nr.1, Buzau

Alte documente suplimentare justificative (medicale, psihologice, scolare sau sociale) sau consultul suplimentar vor fi solicitate parintelui/reprezentantului legal in momentul prezentarii in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din Str. Constantin Angelescu, nr.1, Buzau.

          In situaţia în care copilul se află într-o măsură de plasament (familial, în sistem rezidenţial sau la AMP) se solicită:

– copie după hotărârea de plasament,

– raport social (de evaluare sau reevaluare).

Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SECC cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap, excepţie făcând doar cazurile noi.

A treia etapă se referă la întâlnirea Membrilor echipei pluridisciplinare care analizează fiecare caz în parte sub toate aspectele: medical, psihologic, social şi educaţional, iar în final se formuleaza o propunere de încadrare în grad de handicap şi se întocmeşte un plan de abilitare – reabilitare. În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, dacă situaţia o impune, stabilirea unei măsuri de protecţie.

A patra etapă este cea în care dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, sunt analizate propunerile Secretariatului Comisiei, urmând să emită hotărârea de încadrare într-un grad de handicap. Această hotărâre, împreună cu planul de abilitare – reabilitare sunt trimise aparţinătorului legal al copilului.

Contact: Str. Constantin Angelescu, nr.1, Buzau

tel. 0786104045 – Serviciul de evaluare complexa a copilului