Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Buzau – COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Buzau, cu activitate decizională in materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Comisia pentru Protecţia Copilului este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 166/04.08.2014, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:

 

Presedinte Mihai Laurentiu Gavrila Secretarul judetului Buzau
Vicepresedinte Adrian Vintilescu-Belciug
Directorul general al D.G.A.S.P.C. Buzau
Membri Arion Luminiţa
Reprezentant Directia de Sanatate Publica Buzau
  Burducea Geta Inspector general, reprezentant ISJ Buzau
  Anghel Viorel Comisar sef de politie, reprezentant al IJP Buzau
  Andrei Constanţa Reprezentant Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau
  Preot Milea Mihail Reprezentant fundatia “Sf. Sava” Buzau

 Atribuţiile principale Comisia pentru Protecţia Copilului sunt:

– Stabileşte incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;

–  Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, in condiţiile legii;

– Reevaluează periodic hotărarile pivind măsurile de protecţie, precum şi incadrarea in grad  de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;

– Revocă sau inlocuieşte măsura stabilită, in condiţiile legii, dacă imprejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

– Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

 – Soluţionează plangerile adresate de copii, in măsura in care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege in competenţa altor instituţii;

– Promovează drepturile copilului in toate activităţile pe care le intreprinde;

– Informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;

In exercitarea atribuţiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orintare scolară/profesională.

Comisia eliberează certificatul de expertiză şi orientare coară/profesională şi pentru tanărul cu dizabilităţi care a implinit varsta de 18 ani şi care a depăşit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzătoare clasei de şcolarizare.

Comisia pentru Protecţia Copilului se intruneşte bilunar in şedinţe ordinare şi ori de cite ori este necesar in şedinţe extraordinare.

Program: Luni – 08:0 – 13.30

                 Miercuri – 08:30 -13:30

                 Joi – 08:30 – 13:30

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) este o componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea şi evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea:

-eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

– şi/sau a certificatului de expertiză şi orientare şcolară.

ATRIBUTII:

– identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;

– verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională a acestuia;

– în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;

– întocmeşte raportul de evaluare complexă;

– întocmeşte planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;

– întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;

– propune Comisiei de Protecţie a Copilului:

 • încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
 • orientarea şcolară;
 • după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie;

– urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati aprobat de comisie;

– efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);

– efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţe (la cererea părinţilor sau reprezentantului legal) în vederea orientării şcolare a acestora.

Identificarea copiilor cu dizabilităţi se realizează de către medicii specialişti (neuropsihiatrie infantilă, pediatrie, neonatologie, medicină de familie etc.) din cadrul spitalelor, policlinicilor sau cabinetelor medicale individuale, de către cadrele didactice din învăţământul de masă sau special, comunităţi locale etc.

 Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau reprezentantului legal după cum urmează:

– Stabilirea gradului de handicap se realizează anual sau în cazul în care se schimbă ceva în situaţia copilului;

– Orientarea şcolară se realizează anual, în funcţie de situaţia şcolară.

Etapele demersului necesar pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap/orientarea şcolară şi profesională

Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului (SECC), din mun. Buzau, str. Pompiliu Stefu nr.1, unde se va face programarea acestuia pentru întâlnirea următoare şi va primi un fluturaş conţinând informaţiile necesare întocmirii dosarului, precum şi tipizatele de completat.

A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip şi înmânează dosarul (vezi mai jos documentele care trebuie să se regăsească în dosar).

Documentele necesare intocmirii/reevaluarii dosarului:

 • Certificat naştere copil (xerocopie)
 • B.I./C.I. părinţi/reprezentanti legali (xerocopie)
 • Acte doveditoare ale veniturilor realizate de familie
 • Documente medicale
 • Fişă medicală sintetică (DOC – ANEXA 2, anexa 2 bis)
 • Fişă traseu educaţional (DOC – ANEXA 3)
 • Foaie matricolă (xerocopie)/adeverinţă elev
 • Fişă psihologică (DOC – ANEXA 4)
 • Anchetă socială (doc – anexa 1)

NOTA:

Alte documente suplimentare justificative (medicale, psihologice, scolare sau sociale) vor fi solicitate parintelui/reprezentantului legal in momentul prezentarii in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului din Str. Pompiliu Stefu, nr.1, Buzau, Tel./Fax : 0238/724663.

În situaţia în care copilul se află într-o măsură de plasament (familial, în sistem rezidenţial sau la AMP) se solicită:

– copie după hotărârea de plasament,

– raport social (de evaluare sau reevaluare).

Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SECC cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară, excepţie făcând doar cazurile noi.

A treia etapă se referă la întâlnirea Membrilor echipei pluridisciplinare care analizează fiecare caz în parte sub toate aspectele: medical, social şi educaţional, iar în final se stabileşte o propunere de încadrare în grad de handicap şi se întocmeşte un plan de recuperare. În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia o impune, stabilirea unei măsuri de protecţie.

A patra etapă este cea în care dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, sunt analizate propunerile Secretariatului Comisiei, urmând să emită hotărârea de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară şi profesională. Această hotărâre, împreună cu planul de recuperare sunt trimise aparţinătorului legal al copilului.