EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap, respectiv al drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organizata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 71/30.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarea componenta:

presedinte dr. Coleasa Valentin medic specialist expertiza medicala a capacitatii de munca, DGASPC Buzau
membri dr. Drăgan Lucia
medic de familie DSP Buzau
Tarau Ionica
Reprezentant ONG
Furtuna Valentina
Asistent social DGASPC Buzau
Vlade Ana Maria
psiholog

Atributiile principale ale Comisiei de evaluare sunt:

a) stabileste incadrarea adultului in grad si tip de handicap;

b) stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap;

c) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;

d) reevalueaza periodic sau la sesizarea Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilulu Buzau incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;

e) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s–au modificat;

f) informeaza adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;

g) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal  profesionist;

h) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

PROGRAMUL SECRETARIATULUI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Luni – 14:30-16:30

Marti – 14:30-16:30

Joi – 14:30-16:30

In exercitarea atributiilor privind incadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, Comisia de evaluare analizeaza dosarul intocmit de Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (S.E.C.P.A.H.) din cadrul Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau.


PROGRAMUL DE LUCRU AL SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE (S.E.C.P.A.H.)

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 8:30 – 16:00

Vineri: 8:30 – 13:00

Telefon: 0238/711051, interior 140, fax 0238/721143

email: secretariat@dgaspc-buzau.ro


DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE IN VEDEREA ELIBERARII UNUI CERTIFICATE DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP:

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din municipiul Buzau, intrarea din strada Bucegi, nr.2, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.).

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea şi actele doveditoare se depun cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

La depunerea dosarului nu este necesara prezenta persoanei cu handicap! Dosarul poate fi depus si de cineva din familie sau alta persoana dar cu actul de identitate original al persoanei pentru care se depune dosarul. La depunerea dosarului se face programare pentru evaluarea persoanei cu handicap.

La data programata pentru evaluare este necasara prezenta persoanei pentru care s-a depus dosarul.

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

  1. cerere-tip de evaluare complexă;
  2. 2 copii de pe documentele de identitate;
  3. documente medicale*: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) sau in cazul modificarii starii de sanatate; copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; investigaţii paraclinice solicitate de S.E.C.P.A.H.;
  4. ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
  5. adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;
  6. dosar cu sina – in cazul dosarelor noi.

 Documentele prevăzute anterior se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

S.E.C.P.A.H. poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

*Referatele medicale au valabilitate maxim 3 luni, pana la data comisiei.

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar  să fie datate, parafate, semnate de către medic și să aibă ștampila unității spitalicești emitente!

Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca “COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

DOCUMENTE UTILE:


PROCEDURA DE ADMITERE IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE SAU DE ZI A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

In vederea admiterii in centrele publice rezidentiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va inregistra o cerere in acest sens la primaria in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, primiria urmand sa o transmita, in termen de maximum 5 zile lucratoare la registratura D.G.A.S.P.C., insotita de urmatoarele documente:

1) copie de pe actele de identitate;

2) copie certificat de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;

3) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad si tip de handicap ;

4) evaluarea medico-sociala a persoanei, realizata de unitatea spitaliceasca si de serviciul public de asistenta sociala, in conformitate cu Ordinul 491/180 al ministrului sanatatii si familiei si ministrului muncii si solidaritatii sociale, publicat in M.O. 382/06.2003 (doc – anexa 4)

5) adeverinta medicala de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate a persoanei precum si tratamentele urmate

6) documente medicale, foi de internare, alte acte doveditoare ale starii de sanatate

7) cupon/cupoane de pensie

8) adeverinta de la primaria de domiciliu cu proprietatile detinute si veniturile obtinute de persoana si de familie

9) certificat de atestare fiscala

10)cererea persoanei sau a unui reprezentant legal care sa cuprinda motivele si perioada pentru care solicita internare

11) ancheta sociala efectuata de primaria de domiciliu 

Decizia Comisiei de evaluare se redacteaza de catre secretariatul acesteia in termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc sedinta Comisiei de evaluare si se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data redactarii.