COLEGIUL DIRECTOR AL D.G.A.S.P.C. BUZAU

(1) Componenţa nominală a Colegiului director al D.G.A.S.P.C. Buzău se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.

(2) Componenţa Colegiului director este constituită, în primul rând, din Secretarul judeţului Buzău, Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău şi Directorii executivi adjuncţi ai D.G.A.S.P.C. Buzău.

(3) Din cadrul aparatului de specialitate al D.G.A.S.P.C Buzău fac parte din componenţa Colegiului director următorii:

 Şeful Serviului monitorizare, şeful Serviciului resurse umane şi salarizare, şeful Serviciului buget şi şeful Serviciului achiziţii publice.

(4) Dintre şefii altor servicii publice de interes judeţean fac parte din componenţa Colegiului director următorii:

– Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

– Managerul Bibliotecii Judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău;

– Managerul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău.

(5) Preşedintele Colegiului director este Secretarul judeţului Buzău.

(6) Preşedintele Colegiului director are următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce şedinţele Colegiului director;
 2. b) asigură respectarea cvorumului privind desfăşurarea şedinţelor şi adoptarea hotărârilor Colegiului director;
 3. c) semnează hotărârile adoptate de Colegiul director;
 4. d) semnează procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului director;
 5. e) semnează toate documentele emise de Colegiul director;
 6. f) coordonează activitatea Secretariatului Colegiului director;
 7. g) reprezintă Colegiul director în relaţia cu Consiliul Judeţean Buzău, cu alte autorităţi şi instituţii publice sau cu terţii.

(7) În situaţia în care preşedintele Colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău sau de către un director executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Buzău, desemnat prin dispoziţie a Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău.

(8)  Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău, a Preşedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi ai D.G.A.S.P.C. Buzău.

(9) Convocarea Colegiului director se face cu cel puţin  2 zile lucrătoare anterior datei stabilite pentru desfăşurarea şedinţei, prin grija Secretariatului Colegiului director. Convocarea se face individual pentru Preşedintele şi membrii Colegiului director iar la convocare se vor ataşa propunerea de ordine de zi, proiectele de hotărâri propuse spre aprobare, precum şi fundamentările sau alte documente aferente acestora.

(10) La şedinţele Colegiului director participă, în calitate de invitaţi cu statut permanent din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău, şeful Serviciului juridic şi contencios, şeful Serviciului pentru intervenţie în domeniul asistenţei sociale, evaluare şi consiliere şi şeful Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, iar din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, Directorul executiv al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi Şeful Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare.

(11)  La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi alţi consilieri judeţeni, membri ai Comisiei pentru protecţia copilului Buzău, ai Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău, precum şi alte persoane invitate de Colegiul director.

(12) La fiecare şedinţă a Colegiului director se încheie un proces- verbal, redactat de Secretariatul Colegiului director, care se semnează de către Preşedintele colegiului director şi de către membrii Secretariatului.

    (13)  Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează activitatea D.G.A.S.P.C. Buzău; propune Directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor D.G.A.S.P.C. Buzău;
 2. b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Buzău şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 3. c) eliberează avizul consultativ pentru proiectele strategiei, planului de acţiune subsecvent şi rapoartelor elaborate de Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău, potrivit prevederilor de la art. 18 alin. (3) lit. d) şi e) din prezentul regulament;     d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Buzău, precum şi de rectificare a bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
 4. e) propune Consiliului Judeţean Buzău aprobarea înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Buzău, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
 5. f) propune Consiliului Judeţean Buzău concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către D.G.A.S.P.C. Buzău, în condiţiile legii;
 6. g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii al D.G.A.S.P.C. Buzău, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliului Judeţean Buzău, în condiţiile legii;
 7. h) propune măsuri tranzitorii cu privire la structura organizatorică, funcţionarea şi atribuţiile structurilor/serviciilor/unităţilor nou-înfiinţate, până la aprobarea revizuirii regulamentului de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. Buzău de către Consiliul Judeţean Buzău;
 8. i) eliberează avizul consultativ pentru propunerile privind categoriile de sporuri, cuantumurile acestora, precum şi alte drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor pentru personalul D.G.A.S.P.C. Buzău, în condiţiile legii;
 9. j) eliberează avizul consultativ pentru proiectele de programe de formare/perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău, potrivit legii;
 10. k) eliberează avizul consultativ pentru proiectele de strategie anuală şi de program anual aferente activităţii de achiziţii publice a D.G.A.S.P.C. Buzău;
 11. l) eliberează avizul consultativ pentru propunerile privind numirea/promovarea temporară în funcţii publice/contractuale de conducere vacante, precum şi pentru delegarea temporară a exercitării atribuţiilor unor astfel de funcţii;
 12. m) eliberează avizul consultativ pentru propunerile de proiecte cu finanţare din fonduri europene sau alte fonduri internaţionale/naţionale, în care D.G.A.S.P.C. Buzău are calitatea de aplicant/beneficiar sau partener;
 13. n) eliberează avizul consultativ pentru propunerile de parteneriat/colaborare cu persoane juridice române sau străine pentru realizarea în comun de proiecte/programe/acţiuni în domeniul asistenţei sociale;
 14. o) analizează şi propune măsuri cu privire la îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina D.G.A.S.P.C. Buzău prin acte de constatare şi control ale instituţiilor şi autorităţilor cu astfel de atribuţii;
 15. p) colaborează cu comisiile de specialitate şi cu comisiile speciale ale Consiliului Judeţean Buzău, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, pe orice temă sau problemă care vizează activitatea D.G.A.S.P.C. Buzău;
 16. r) eliberează avizul consultativ pentru toate iniţiativele D.G.A.S.P.C. Buzău care, conform legii, sunt în competenţa de analiză şi decizie a plenului Consiliului Judeţean Buzău.

 (14)  Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.

 (15)  Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a Preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Hotărârile se semnează de Preşedintele Colegiului director sau de înlocuitorul acestuia şi se contrasemnează de Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău sau de înlocuitorul acestuia.

(16) Se organizează Secretariatul Colegiului director, format din doi funcţionari publici/contractuali din aparatul de specialitate al D.G.A.S.P.C. Buzău, din care cel puţin unul are studii superioare juridice, desemnaţi prin dispoziţie a Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău.

(17) Secretariatul Colegiului director are următoarele atribuţii principale:

 1. a) redactează convocatorul şi ordinea de zi pentru şedinţele Colegiului director, precum şi proiectele de hotărâri ale Colegiului director;
 2. b) redactează celelalte documente emise de Colegiul director;
 3. c) redactează şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului director;
 4. d) asigură comunicarea convocărilor, a hotărârilor şi a corespondenţei Colegiului director;
 5. e) organizează şi gestionează evidenţa corespondenţei şi a hotărârilor Colegiului director;
 6. d) gestionează registrul de procese-verbale ale şedinţelor Colegiului director;
 7. e) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Colegiul director.