Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău – COLEGIUL DIRECTOR

Colegiul Director al DGASPC BUZAU este compus din secretarul general al județului, directorul general, directorii adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 consilieri județeni propuși de președintele Consiliului Județean.
Președintele Colegiului Director este secretarul general al județului. în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al DGASPC Buzau.

Componență Colegiul Director:
Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum și în ședință extraordinară, ori de cîte ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui Colegiului Director sau a unuia dintre directorii adjuncți. La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele Consiliului Județean, membrii Comisiei pentru Protecția Copilului și alți consilieri județeni, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Colegiul Director are următoarele atribuții principale:

  • analizează și controlează activitatea DGASPC Buzau
  • propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților DGASPC;
  • avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  • avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei; Avizul este consultativ;
  • propune Consiliului Județean modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;
  • propune consiliului judetean instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;
  • propune Consiliului Județean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC, prin licitație publică organizată în condițiile legii;
  • întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Județean, în condițiile legii.

Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărîre a Consiliului Județean.