CODUL DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. BUZAU

    ART. 1

    (1) Codul de conduită a funcţionarilor publici, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională ale funcţionarilor publici.

    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul DGASPC Buzau.

    ART. 2

    Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
 2. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice;
 3. c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

    ART. 3

    Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:

 1. a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
 3. c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
 6. f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
 9. i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

    ART. 4

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor DGASPC Buzau.

    (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea DGASPC Buzau.

    ART. 5

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

    (2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

    ART. 6

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul DGASPC, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

    (2) Funcţionarilor publici le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu DGASPC Buzau, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care DGASPC Buzau are calitatea de parte;
 3. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 4. d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
 5. e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau DGASPC Buzau.

    (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

    (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul directorului executive al DGASPC Buzau.

    (5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza <LLNK 12004   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

    ART. 7

    (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor DGASPC Buzau.

    (2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

    ART. 8

    (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de catre directorul executive al DGASPC Buzau, în condiţiile legii.

    (2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul executiv al DGASPC Buzau.

    (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al DGASPC Buzau.

    ART. 9

    În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

    ART. 10

    În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

    ART. 11

    (1) În relaţiile cu personalul din cadrul DGASPC Buzau, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

    (2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul DGASPC Buzau, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

 1. a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

    (3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sex sau alte aspecte.

    (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

    ART. 12

    (1) Funcţionarii publici care reprezintă DGASPC Buzau în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi DGASPC Buzau.

    (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

    (3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

    ART. 13

    Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii,  favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

    ART. 14

    (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

    (2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către DGASPC Buzau, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

    ART. 15

    (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

    (2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

    (3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

    ART. 16

    (1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.

    (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

    (3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

    (4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

    ART. 17

    (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice si private a statului si a DGASPC Buzau, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

    (2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile apartinand DGASPC Buzau, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.

    (3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica DGASPC Buzau pentru realizarea acestora.

    ART. 18

    (1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a DGASPC Buzau, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 2. b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privata a statului ori a DGASPC Buzau.

    (3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietatea publica sau privata a statului sau a DGASPC Buzau, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

    ART. 19

(1)Fiecare functionar public din cadrul DGASPC Buzau  are datoria de a cunoaste si respecta prevederile prezentului Codul de Conduita.

     (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

    (3) Comisia de disciplină din cadrul DGASPC Buzau are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

    (4) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

    (5) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

    (6) Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

    ART. 20

    Pentru informarea cetăţenilor, se va asigura publicitatea prin afisare pe site-ul institutiei si la sediul DGASPC Buzau, într-un loc vizibil.


CODUL ETIC

AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BUZĂU

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare şi principii generale

 Art. 1. Domeniul de aplicare

 (1) Codul etic al personalului Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău (D.G.A.S.P.C. Buzău), denumit în continuare Cod Etic, reglementează normele de conduită a personalului instituţiei.

(2) Normele de conduită prevăzute de prezentul Cod Etic sunt obligatorii pentru personalul D.G.A.S.P.C. Buzău, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/24.01.2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. Obiective

 Obiectivele prezentului Cod Etic  urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii prestigiului D.G.A.S.P.C. Buzău şi al personalului contractual;
 2. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea  personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între beneficiari şi  personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău.

 Art. 3. Principii generale

 (1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevazute la art 3. din Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, respectiv:

 1. a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei;
 3. c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi institutiilor publice, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. e) imparţialitatea, nediscriminarea şi independenţa, principiu conform căruia personalul contractual este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei deţinute;
 6. f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a acestor atribuţii;
 9. i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor/beneficiarilor.

 (2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

 1. a) principiul legalităţii, conform căruia DGASPC Buzau are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
 2. b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa DGASPC Buzau sunt ocrotite şi promovate de lege;
 3. c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încalcări ale legii este datoare să susţina reclamaţia cu date sau indicii privind fapta savârşită;
 4. d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încalcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
 5. e) principiul bunei administrări, conform căruia DGASPC Buzau este datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
 6. f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiulDGASPC Buzau;
 7. g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
 8. h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată la DGASPC Buzau, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 Art. 4. Termeni

În înţelesul prezentului Cod Etic, expresiile şi termenii prevăzuţi la art 4. din Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi la art. 3. din Legea nr. 571/14. 12. 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, au aceleaşi semnificaţii.

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău

 Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate:

(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în interesul beneficiarilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului si actelor de dispozitie .

(2) În exercitarea funcţiei contractuale şi a atribuţiilor de serviciu, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

 Art. 6. Respectarea Constituţiei şi a legilor:

 (1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor  contractuale deţinute.

 Art. 7. Loialitatea faţă D.G.A.S.P.C. Buzău:

 (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul D.G.A.S.P.C. Buzău precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 (2) Personalului contractual îi este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea D.G.A.S.P.C. Buzău, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care D.G.A.S.P.C. Buzău are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
 3. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 4. d) să dezvăluie informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile D.G.A.S.P.C. Buzău ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale beneficiarilor;

 (3) Prevederile prezentului Cod Etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a  personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, este permisă numai cu acordul D.G.A.S.P.C. Buzău.

 Art. 8. Libertatea opiniilor:

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul contractual are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor D.G.A.S.P.C. Buzău, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţat de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 (2) Personalul contractual desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de D.G.A.S.P.C. Buzău.

 (3) În cazul în care nu este desemnat în acest sens, personalul contractual poate participa la activităţi sau dezbateri publice cu informarea prealabila a conducatorului DGASPC , având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al D.G.A.S.P.C. Buzău.

(4) In cazul prevazut la alin (3) personalul contractual va aduce la cunostinta de indata opinia exprimata in cadrul dezbaterilor

 Art. 9. Activitatea politică

În exercitarea  funcţiei contractuale deţinute, personalului contractual îi este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor sau organizaţiilor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze la avizierul D.G.A.S.P.C. Buzău sau al unităţilor subordonate însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor sau organizaţiilor politice, ori ale candidaţilor acestora.

 Art. 10. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei:

 (1) În relaţiile cu beneficiarii, precum şi în relaţia cu persoane fizice sau juridice implicate în activitatea de asistenţă socială personalul contractual este obligat  să  aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

 (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii beneficiarilor sau altor  persoane cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:

 1. a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.

Personalul contractul are obligaţia:

 1. a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea funcţiei/profesiei, în condiţiile legii;
 3. c) să respecte intimitatea beneficiarilor;
 4. d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorul de servicii sociale;
 5. e) să respecte normele de etică profesională;
 6. f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale;
 7. g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei.

 (3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor beneficiarilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt, conform principiului tratamentului nediferenţiat;
 2. b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevazute la art.10 alin.(1) – (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

(5) Personalul contractual este obligat să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic de îndată, în scris, orice eveniment care ar presupune luarea unei decizii, conform competenţelor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

 Art. 11 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale:

(1) Personalul contractual care reprezintă Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state,  personalului contractual îi  este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările în afara ţării,  personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi îi este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

 Art. 12 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor:

 Personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care îi sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care a avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care îi pot influenţa imparţialitatea în exercitarea  funcţiilor contractuale deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 Art. 13 Participarea la procesul de luare a deciziilor:

 (1) În procesul de luare a deciziilor  personalul contractual are obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

 (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către D.G.A.S.P.C. Buzău sau alţi angajaţi contractuali, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 Art. 14 Obiectivitate în evaluare:

 (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor  contractuale de conducere,  personalul contractual are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

 (2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări,  numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

 (3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul Cod Etic.

 Art. 15 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute:

 (1) Este interzisă folosirea de către  personalul contractual în alte scopuri decât cele prevazute de lege a atributiilor funcţiei contractuale deţinute.

 (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalului contractual îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 (3) Personalului contractual îi este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţine sau relaţiile pe care le-a stabilit în exerctarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

 (4) Personalului contractual îi este interzis să impună altor angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 (5) Este interzisă comunicarea către terţi a informaţiilor sau înscrisurilor fără aprobarea la un nivel corespunzător, care implică actul decizional, potrivit competenţelor date de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

 Art. 16 Utilizarea resurselor publice:

 (1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a D.G.A.S.P.C. Buzău, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

 (2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând D.G.A.S.P.C. Buzău numai pentru desfaşurarea activităţilor aferente funcţiei contractuale deţinute.

 (3) Personalul contractual este obligat să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 17 Limitarea participarii la achiziţii, concesionări sau închirieri:

 (1) Orice  angajat contractual poate achiziţiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a judeţului Buzău, supus vânzarii (concesionarii, închirierii) în condiţiile legii, cu excepţia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunostinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute, concesionate, închiriate;
 2. b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării, concesionării, închirierii bunului respectiv;
 3. c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea, concesionarea, închirierea bunului nu au avut acces.

 (2) Personalului contractual îi este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a judeţului Buzău, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

 (3) Prevederile alin. (1) – (2) se aplică în mod corespunzator şi în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită

profesională pentru personalul contractual

 Art. 18 (1) Ministerul Administratiei si Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor prevazute de Codul Etic pentru personalul contractual.

 (2) Prin activitatea sa, Ministerul Administratiei si Internelor nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfaşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 19 Sesizarea

 (1) Ministerul Administratiei si Internelor poat fi sesizat de orice persoană cu privire la:

 1. a) încălcarea prevederilor prezentului Cod Etic de către personalul contractual;
 2. b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

 (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea pe cale disciplinară, potrivit legii.

 (4) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

 Art. 20 Soluţionarea sesizării

 (1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor pentru personalul contractual se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administratiei si Internelor va formula recomandări către D.G.A.S.P.C. Buzău cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.

 (2) Recomandările Ministerului Administratiei si Internelor vor fi comunicate:

 1. a) personalului contractual sau persoanei care a făcut sesizarea;
 2. b) personalului contractual care face subiectul sesizării;
 3. c) Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău.

 (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, conducerea D.G.A.S.P.C. Buzău are obligaţia de a comunica Ministerului Administratiei si Internelor modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

Art. 21 Publicitatea cazurilor sesizate

 În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod Etic, consilierul etic din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău întocmeşte rapoarte anuale privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual.

 Art. 22 Rolul D.G.A.S.P.C. Buzău

 (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod Etic conducerea D.G.A.S.P.C. Buzău desemnează un angajat pentru consiliere etică şi monitorizarea respectarii normelor de conduită.

 (2) Consilierul etic exercită, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) acordarea de consultaţă şi asistenţă personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău cu privire la respectarea normelor de conduită;
 2. b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului Cod Etic în cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;
 3. c) întocmirea de rapoarte anuale privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău;

 (3) Rapoartele prevazute la alin.(2) pct.”c” aprobate de Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău se aduc la cunoştinţa personalului contractual din cadrul instituţiei.

CAPITOLUL IV

Conflictul de interese

 Art. 23 Conflictul de interese privind personalul contractual

 (1) Prin conflict de interese se înţelege acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

 (2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor contractuale sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

 (3) Angajatul contractual este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
 2. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu angajaţi contractuali care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
 3. c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcţiei contractuale.

 (4) În cazul existenţei unui conflict de interese, angajatul contractual este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei contractuale, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

 (5) În cazurile prevăzute la alin.(3), Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Buzău, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct angajatul contractual în cauză, va desemna un alt angajat, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.

 (6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Art.24 Secretul profesional

 (1) Respectarea secretului profesional este obligatorie, în condiţiile legii.

 (2) Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce angajatul contractual a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a beneficiarului, a membrilor familiei acestuia, precum şi cu problemele de diagnostic, prognostic, tratament medical, circumstanţe în legătură cu starea de sănătate şi alte diverse informaţii legate de situaţia socială, patrimonială, juridică, educaţională şi ocupaţională a acestora. Este interzisă divulgarea datelor cu caracter personal către terţi, fără respectarea normelor în vigoare.

(3) Fiecare angajat va semna un angajament, în vederea respectării secretului profesional, conform modelului (declaratie de confidentialitate) din anexa nr. 1 la prezentul Cod Etic.

CAPITOLUL V

Regulile de comportament şi conduită în acordarea serviciilor sociale

Art. 25 Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii sociale impun respectarea unor norme de comportament şi conduită specifice.

Art. 26  Reguli de comportament şi conduită in relaţia beneficiar – profesionist (asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, medic, asistent medical, educator, etc. ) :

 1. Pentru evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoii sociale, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, intervenţie, monitorizare, profesionistul e obligat să:

– manifeste disponibilitate faţă de beneficiar, să fie dispus să asculte şi să fie interesat de relatările acestuia;

– stabilească împreună cu beneficiarul problema asupra căreia urmează să se acţioneze;

– asculte şi să nu intervină decât în momentele propice;

– inspire incredere beneficiarului;

– ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului;

– manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce relatează  interlocutorul, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia;

– reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi beneficiar, cauzată de diferenţele de statut social, de cultură, de sex, etc);

– fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării şi să-şi dea seama de mecanismele de apărare ale beneficiarului, pe care acesta le ulilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele care îl privesc îndeaproape.

 1. În furnizareaserviciilor de informare, profesionistul trebuie să asigure o informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă şi operativă.

                Profesionistul trebuie să ofere cel mai competent sprijin posibil, ceea ce presupune o bună pregatire profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie sa fie clar, concis, la nivelul capacităţii de înţelegere a beneficiarului, căruia i se prezintă date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile; informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor beneficiarului, să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea beneficiarului\ clientului.

 1. În furnizareaserviciilor de consiliere,profesionistul face o analiză concretă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor aferente obiectului  consilierii, alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor.

                În acest context, profesionistul respectă următoarele reguli:

– nu face discriminări în funcţie de gen, vărstă, capacitate fizică sau mentală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

– nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude, aflate în raporturi divergente sau contencioase cu instituţia;

– trebuie să evite transpunerea în starea emoţională a clientului, să îşi controleze propriile sentimente şi să îşi reprime propriile afecţiuni, să asculte şi să acorde atenţie reală fiecarui beneficiar/client, să evite atitudinile superficiale şi sau/neglijente;

– nu se va implica în relaţii sentimentale cu beneficiarul/clientul;

– pune interesul beneficiarului/clientului mai presus de interesul său;

– nu poate impune o decizie luată de el beneficiarului/clientului;

– trebuie să ţină seama de opţiunea clientului.

CAPITOLUL VI

Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg-coleg

Art. 27. Între colegi trebuie să existe relaţii de cooperare şi susţinere reciprocă, motivat de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea obiectivelor comune ale instituţiei, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. Comunicarea şi transferul de informaţii între colegi sunt elemente  esenţiale în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumiri, apărute între aceştia, soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestându-se atitudine reconciliantă.

Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate trebuie să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi trebuie să fie exprimate direct şi netendenţios.

Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate şi pe performanţă în activitate.

Între colegi trebuie să fie prezent şi manifest un spirit competiţional pozitiv, care să asigure progresul profesional, acordarea unor servicii sociale conforme standardelor de calitate aplicabile, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a acolegilor.

Comportamentul intercolegial trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale, nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

În relaţia dintre colegi trebuie promovat permanent spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţându-se critica în mod contructiv şi responsabil, dacă este cazul. Colegii trebuie să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa profesională acumulată, în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

CAPITOLUL VII

Răspunderea juridică. Dispoziţii finale

 Art.28 (1) Încalcarea dispoziţiilor prezentului Cod Etic atrage răspunderea disciplinară a a personalului contractual, în condiţiile legii.

 (2) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

 (3) Personalul contractual răspunde, potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvărşite cu încalcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 Art. 29 Asigurarea publicităţii

 Pentru informarea cetăţenilor se va asigura publicitatea prin afişarea pe site-ul instituţiei, iar personalul contractual cu funcţii de conducere va folosi toate întâlnirile de lucru cu angajaţii şi cu persoanele din afara instituţiei pentru a comunica pe cale formală conţinutul şi pentru a promova principiile şi normele prezentului Cod Etic.

Art. 30  Intrarea în vigoare

 Prezentul Cod Etic intră în vigoare la data aprobării  şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa întregului personal contractual al instituţiei.

 Art. 31  Enumerarea în prezentul Cod Etic a normelor de conduită şi de integritate a personalului contractual al D.G.A.S.P.C. Buzău nu este limitativă, ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare, cu acelaşi obiect de reglementare.

 


ANEXA NR.1

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul/subsemnata …………………………………………………………………………….., legitimat/legitimata cu B.I./C.I. seria ……….. nr……………… , eliberat de …………………..………….., la data de …………………………., angajat in temeiul contractului individual de munca nr. ………………………… si avand functia de …………………………………………….., in cadrul Serviciului/Centrului/Complexului……….………………………………………….. din structura DGASPC Buzau, declar pe propria raspundere, in conditiile art.26 alin.1) din Codul Muncii si in scopul respectarii …………………………………………………………………………………………………, ca voi respecta obligatia de pastrare a confidentialitatii informatiilor referitoare la situatia fizica, psiho-afectiva, socio-juridica si familiala a copiilor si familiilor acestora cu care intru in contact, informatii pe care le obtin, administrez si utilizez in virtutea indeplinirii atributiilor prevazute in contractul individual de munca si fisa postului.

Mentionez ca mi s-a adus la cunostinta faptul ca nerespectarea  atat in timpul programului de lucru cat si in afara acestuia a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor sus-mentionate, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art.247 din Codul Muncii.

 

Data                                                                         Numele si prenumele in clar si semnatura

 

 

………………….                                                    …………………………………………….